කර්මාන්තශාලා සංචාරය

about (2)

KALE FANS මෙක්සිකෝ කර්මාන්ත ශාලාව

about (4)

කේලේ රසිකයින්ගේ කාර්යාලය

about (3)

KALE FANS ඉන්දියා කර්මාන්ත ශාලාව

about (9)

KALE Fans Leisure Area

about (12)

KALE FANS දෙවන අදියර කර්මාන්ත ශාලාව

about (10)

කේලේ රසිකයින්ගේ රැස්වීම් කාමරය

about (1)

KALE FANS අදියර I කර්මාන්ත ශාලාව

about (11)

KALE FANS විකුණුම් මධ්යස්ථානය